ข่าวสารและกิจกรรม

การแข่งขัน IHL Moot Court ภาคภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) จัดการแข่งขัน IHL Moot Court ภาคภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยชมรม Thammasat International Moot Society (TIMS) ช่วยดำเนินการผ่านระบบอาสาสมัคร ส่วนภาคภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย

การจัดการแข่งขัน IHL Moot Court ภาคภาษาไทยนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้กฎหมายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะโดยไม่มีกำแพงด้านภาษามาเป็นข้อจำกัดสำหรับในปี พ.ศ. 2564 นี้ ได้จัดการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดการแข่งขันบทบาทสมมติ (Role Play) ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และจัดการแข่งขันว่าความ (Moot Court) ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผลการแข่งขันบทบาทสมมติ (Role Play) มีดังนี้

อันดับที่ 1 ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หมายเลขทีม 2113T)

Ms. Anchisa Luangrungsap
Ms. Nattanee leelawannee
Ms. Pornteera Saengphonsit

อันดับที่ 2 ทีมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หมายเลขทีม 2107T)

Ms. Phavika Tanthanachot
Ms. Aissariya Phatsirikun
Ms. Amornrat Chen

อันดับที่ 3 ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หมายเลขทีม 2105T)

Ms. Panpun Rattanaviboonsom
Ms. Yanika Apisaksirikul
Mr. Kachapat Narattarugsa

ผลการแข่งขันว่าความ (Moot Court) มีดังนี้

อันดับที่ 1 ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หมายเลขทีม 2111T)

Ms. Natthaya Fueangchan
Mr. Phubodee Saengfuang
Mr. Gorndanai Prateepchaiboon

อันดับที่ 2 ทีมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หมายเลขทีม 2107T)

Ms. Phavika Tanthanachot
Ms. Aissariya Phatsirikun
Ms. Amornrat Chen

อันดับที่ 3 ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หมายเลขทีม 2102T)

Ms. Rasa Taogaew
Ms. Adipa Raikhaw
Mr. Korakod Suk – aram

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบคุณกรรมการและอาสาสมัครทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันจนทำให้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแก่นักศึกษาที่เข้าแข่งขันทุกท่าน

ภาพจาก คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC)