ประกาศ

ประกาศ รับสมัครหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประกาศ รับสมัครหน่วยงานทางกฎหมายเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติของหน่วยงาน

 1. หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เป็นหน่วยงานทางกฎหมายโดยตรงหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนงานทางกฎหมาย
 2. ประสงค์จะรับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หรือ 4
  เพื่อเข้าร่วมฝึกงานระยะสั้น ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2565
 3. หน่วยงานจะให้ความร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด รวมถึงไม่ขัดข้องในการติดต่อประสานงานอื่นๆ เกี่ยวกับการติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาตามสมควร
 4. หน่วยงานมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง
 5. หน่วยงานจะให้ความดูแลนักศึกษาฝึกงาน โดยจะจัดสรรปริมาณงานตามความเหมาะสม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาในการทำงานต่างๆ ตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลการคัดเลือก

 1. ให้หน่วยงานกรอกแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบภาพถ่ายบริเวณ
  หน้าสำนักงานและภายในสำนักงาน แล้วส่งกลับมายังอีเมล tulawinternship@gmail.com ได้ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะประกาศผลการคัดเลือกโดยจะติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฝึกงานผ่านทางอีเมลของหน่วยงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

หมายเหตุ

 • การรับสมัครนี้สำหรับเฉพาะหน่วยงานที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน
  ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อน หากเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
  อยู่แล้วไม่ต้องสมัครในครั้งนี้อีก
 • หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ทางอีเมล tulawinternship@gmail.com (คุณสุพิตา)

ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่