ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก”

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก” โดยผศ.ดร.จารุประภา รักพงษ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดผ่านระบบ Webex และ Facebook Live คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7q0_6I7onuBRwqQ2WY_cPemNT4uWeIZi5t2Eo5CyWY01fMg/viewform