ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

แบบฟอร์มรับฟังปัญหา โครงการ Law TU Health & Wellness

📢📢คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาวะของนักศึกษาและมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของนักศึกษาด้านการดูแลสุขภาวะโดยเฉพาะปัญหาความเครียดและซึมเศร้าอย่างจริงจัง จึงได้จัดตั้ง
“โครงการดูแลสุขภาวะของนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Law TU Health and Wellness)” ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง เราจึงยึดถือแนวทางในการดำเนินงานอยู่บนหลักการพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา

ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทางคณะนิติศาสตร์จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางของโครงการ

📌ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2564

ลิงก์สำหรับแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/t2tkZiMuNRC7sFAH7

“เพราะเราเชื่อว่าสุขภาวะที่ดีจะนำมาสู่การมีศักยภาพในการใช้ชีวิต”