ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วม Workshop on “Interview Skills for Professionals” (ทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ)

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์และผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
Workshop on “Interview Skills for Professionals” (ทักษะการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ)
จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากร

  • คุณเบญจญาณี คณากรเจริญสุข เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณเจนจิรา เชี่ยวชาญวิศวกิจ International Contract Division Manager, Charoen Pokphand Co., Ltd.
  • คุณชานน อมรธาตรี Managing Associate, Linklaters Thailand

ผู้ดำเนินรายการ

  • อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ทางระบบ Facebook Live ทาง Facebook Page : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2563