ประกาศ

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (ฉบับที่ 5)

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หน่วยงานที่แจ้งยกเลิกการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 และแนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ (ฉบับที่ 5)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปรากฏว่าจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและรายใหม่ภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องและกระจายออกไปอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานและสถานประกอบการรับนักศึกษาเพื่อฝึกงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หน่วยงานและสถานประกอบการบางแห่งที่รับนักศึกษาฝึกงานได้แจ้งขอยกเลิกไม่รับนักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษานี้ ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเหตุสุดวิสัยและเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดหาและจัดสรรสถานที่ฝึกงานให้แก่นักศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยขอแจ้งแก่นักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรสถานที่ฝึกงานแล้ว รายละเอียดดังนี้

1. สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการได้แจ้งยกเลิกการฝึกงาน ไม่ว่านักศึกษาจะยื่นสมัครฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ หรือหาที่ฝึกงานเอง นักศึกษาอาจดำเนินการหาสถานที่ฝึกงานใหม่ด้วยตนเองได้ โดยหากนักศึกษาไม่สามารถหาสถานที่ฝึกงานใหม่ได้ ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดการอบรมและมอบหมายงานให้นักศึกษาทำเพื่อทดแทนการฝึกงาน ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน ให้แจ้งรายละเอียดมาที่อีเมล tulawinternship@gmail.com ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “แจ้งเข้ารับการอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน” ภายในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/summerinternshipprogramme/)

2. การอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงานตามที่ระบุในประกาศข้อ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 เป็นรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมทุกครั้งตามที่กำหนด ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการฝึกอบรม จึงจะถือว่านักศึกษาผ่านการอบรม และสามารถนำผลการอบรมมาทดแทนการฝึกงานในรายวิชา น.471 การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย 1 ได้ จึงขอให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการฝึกอบรมออนไลน์ ทั้งนี้ จะมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมอีกครั้งในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564

3. สำหรับนักศึกษาที่สมัครฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์ และหน่วยงานหรือสถานประกอบการได้แจ้งยกเลิกการฝึกงาน หากนักศึกษาประสงค์จะฝึกงานยังหน่วยงานอื่น มากกว่าการเข้าร่วมการอบรมดังที่ระบุในประกาศข้อ 1 ศูนย์นิติศาสตร์อาจจัดสรรหน่วยงานให้แก่นักศึกษาได้ นอกจากการแจ้งรายละเอียดตามประกาศข้อ 1 แล้ว ให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์โดยระบุรายละเอียดลักษณะของหน่วยงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ อีเมล korrasut@tu.ac.th ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “แจ้งความประสงค์เพื่อจัดหาสถานที่ฝึกงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

4. กรณีหน่วยงานหรือสถานประกอบการไม่แจ้งยกเลิกการฝึกงาน แต่นักศึกษามีเหตุขัดข้องจึงไม่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน และประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน อาจยื่นคำร้องเพื่อให้คณะกรรมการฝึกงานภาคปฏิบัติพิจารณา โดยให้เขียนคำร้องและระบุเหตุผลให้ชัดเจน มาที่อีเมล tulawinternship@gmail.com com ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “ขออนุมัติเข้ารับการอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน” ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564