ข่าวสารและกิจกรรม

แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563

แนะนำสถานที่ฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 10.0-12.00 น.
ทาง Facebook Live เพจ : ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากร

  • คุณเอกพล อภินันทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
  • ดร.ณรัณ โพธิ์พัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • คุณมณีรัตน์ พูลสินชูสกุล บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด
  • คุณนิภาวรรณ ภัสสรภาคย์ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน