ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ฝึกงานภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ (ฝึกงานภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2563

ระยะเวลาในการฝึกงาน วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลารับสมัคร
วันที่ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

หลักฐานในการสมัคร
1. Resume 1 ฉบับ
2. ใบแสดงผลการศึกษาจากสำนักทะเบียนเท่านั้น
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
4. Statement of Purpose ความยาวไม่เกิน 2000 คำ (ภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่น ๆ (เช่น หนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ : จะแจ้งลิงก์สำหรับการกรอกใบสมัครภายหลัง

และเตรียมพบกับการแนะนำสถานที่ฝึกงาน ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง Facebook Live