ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร ทุกศูนย์การศึกษา เข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (Legal Practice Workshop Academic Year 2021 Season 3)

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกหลักสูตร ทุกศูนย์การศึกษา เข้าร่วม “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (Legal Practice Workshop Academic Year 2021 Season 3)

ลงทะเบียนภายใน 17 มิถุนายน 2565 ที่ CLICK

พุธ 22 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “การตีความสัญญา”

วิทยากร:

คุณนนทกร โรจน์อุ่นวงศ์ Senior Associate บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด

ดำเนินรายการ:

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “การจัดการความเครียดในการฝึกงาน”

วิทยากร:

คุณพูนภา หมู่ศิริเลิศ Certified Teacher จาก Search Inside Yourself Leadership Institute (หลักสูตรสำหรับผู้นำเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์บนพื้นฐานของความรู้สึกตัวทันปัจจุบัน (สติ))

ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร ผู้อำนวยการศูนย์ Law TU Health & Wellness

ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 หัวข้อ “ปัญหาการตีความสัญญาจากปัญหาการตีความกฎหมาย”

วิทยากร:

คุณณัฐพัชร ทวีวรรณบูลย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และช่วยราชการคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

ดำเนินรายการ:

อ.กิตติภพ วังคำ รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

⁠⁠อบรมเวลา 17.00-19.30 น.

ทางระบบ Cisco Webex Meetings