ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด”

ภาพบรรยากาศ “โครงการอบรมทักษะการปฏิบัติงานทางกฎหมาย” (Legal Practice Workshop) ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ  “การจดทะเบียนบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด”  จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากรโดย พร้อมบุณย์ สุขทัพภ์ หุ้นส่วนบริษัท PROMPT Legal Services ผู้ดำเนินรายการโดย อ.ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่านระบบ Conference ไปห้อง 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางและห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์