ประกาศรับสมัครงาน

การสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง  “ความผิดฐานกลั่นแกล้งผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต”

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขากฎหมายอาญา เรื่อง  “ความผิดฐานกลั่นแกล้งผู้อื่นบนอินเตอร์เน็ต” ของนางสาววันวิสาข์ ไชนพันธ์ ณ ห้อง 4050 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  กรรมการสอบได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต (ประธานกรรมการสอบ) อ.ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม (กรรมการสอบ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการสอบ) โดยนางสาววันวิสาข์สอบผ่านโดยมีการแก้ไขเล็กน้อยตามคำแนะนำของกรรมการ และได้ผลสอบวิทยานิพนธ์ในระดับ “ดี”