ข่าวสารและกิจกรรม

นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “เลขานุการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “เลขานุการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยจะเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หมายเหตุ : ตำแหน่งเลขานุการศูนย์นิติศาสตร์ หมายถึง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของศูนย์นิติศาสตร์