ประกาศ

ตัวอย่างสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo)

(1) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

(2) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) ของทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (นายวิริยะ ก้องศิริวงศ์ นายนครินทร์ กองสุข นายศิรวิชญ์ บุญมา) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

(3) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ และนางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561