ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court Workshop)

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court Workshop) ระหว่างเวลา 17.00-20.00 น. ทางระบบ Cisco Webex Meetings

วิทยากรโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์

คุณปราการ สมบุญยิ่ง Senior Associate, Chandler MHM Limited (ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2550)

คุณพลภวิษย์ พันธุ์คําเกิด ผู้พิพากษาศาลจังหวัดทองผาภูมิ (ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2553)

คุณภรณี เกราะแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษา (ผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ ประจำปีการศึกษา 2558)

ดำเนินรายการโดย

คุณพรปวีร์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์

คุณณัฐพงศ์ รงค์ทอง นิติกรศูนย์นิติศาสตร์