ข่าวสารและกิจกรรม

สํานักพิมพ์วิญญูชนได้บริจาคเงินให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 1,000,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สํานักพิมพ์วิญญูชนได้บริจาคเงินให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 1,000,000 บาท โดยแบ่งบริจาคให้กองทุนนิติธรรมพัฒน์เพื่อพัฒนาการศึกษา และกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ กองทุนละ 500,000 บาท

โดยกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่นๆจึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว

**โดยทั้งนี้ทุกการบริจาค ท่านสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2Iterdc
ช่องทางการบริจาคได้ที่ http://bit.ly/35996kO

 

  • สํานักพิมพ์วิญญูชนได้บริจาคเงินให้แก่กองทุนนิติธรรมพัฒน์  500,000 บาท

  • สํานักพิมพ์วิญญูชนได้บริจาคเงินให้แก่กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์  500,000 บาท

  • การบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปทางคณะนิติศ่าสตร์จะมอบชุดเหรียญ และพระบูชาพระพุทธนิติธรรมศาสดา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2Iterdc

  • จากขวาไปซ้าย : คุณสถาพร ลิ้มมณี  คุณไพฑูรย์ นาคฉ่ำ  คุณวรพงษ์ จีระวุฒิ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ.

  • ศาสตราจารย์พิเศษสิทธิโชค ศรีเจริญ ประธานกรรมการกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ 

  • ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ.

  • จากซ้ายไปขวา :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์   อาจารย์ ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี   อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน