ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “การประกันตัวในคดีอาญา : การปฏิบัติที่ต่างจากกฎหมาย?”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาออนไลน์ “การประกันตัวในคดีอาญา : การปฏิบัติที่ต่างจากกฎหมาย?”

วิทยากร

  • ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศ.กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

  • ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13.00-16.00 น.
ชมสดทาง Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์