ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ของผู้ตอบรับการทาบทามผู้มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้ารับฟังการแถลงแนวทางการบริหารคณะนิติศาสตร์ของผู้ตอบรับการทาบทามผู้มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มธ. ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Cisco Webex ทาง https://bit.ly/3MZV1vd (Meeting number: 2516 532 0140, Password: 12345)