ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 2

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2) ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น. ทางระบบ Cisco Webex Events โดยมีกิจกรรมดังนี้

เวลา 9.00-10.00 น. บรรยาย “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน” โดย อ.เฉลิมวุฒิ ศรีพรหม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 10.00-11.00 น. บรรยาย  “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน” โดย อ.ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00-12.30 น. “แนะนำการลงทะเบียนเรียน” โดย อ.ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คุณกรรวี จันทร์โฉม คุณสุปวีณ์ จันทนวรานนท์ กรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (กน.) ฝ่ายวิชาการ

เวลา 13.00-15.00 น. “ทักษะการเข้าสังคม (Soft Skills)” วิทยากรโดย
– ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อ.ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 15.00-16.30 น. “แนะแนววิชาชีพในภาคเอกชน”
วิทยากรโดย
– คุณปราการ สมบุญยิ่ง Senior Associate, Chandler MHM Limited
– คุณพราวเพชร ศรีไชยยันต์ First Vice President บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
– คุณพร้อมบุณย์ สุขทัพภ์ Partner, PROMPT Legal Services Co., Ltd.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภัทรวัณย์ จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีกร ได้แก่ คุณพชร โพธิ์ปฐม และคุณพลอยพรรณ สถิตศิวกุล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม