ข่าวสารและกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม

รายละเอียด

เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์

รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน

คัดเลือก วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ทางระบบ Cisco WebEx Meetings โดยทีมผู้สมัครจะต้องรายงานตัวโดยการแสดงบัตรนักศึกษาและทดสอบระบบในเวลา 12:30 น. ทางผู้จัดการแข่งขันจะส่งลิงก์การแข่งขันให้ทางอีเมลในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบประกอบไปด้วยข้อสอบ 18 ข้อ ปรนัย 9 ข้อ (ข้อละ 1 นาที) และอัตนัย 9 ข้อ (3 นาที) ในสาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

กรรมการคัดเลือก รศ.สาวตรี, ผศ. ดร.กรศุทธิ์, ผศ.ทวีศักดิ์, อ. ดร.ภาคภูมิ, อ. ดร.พนัญญา

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ทีมจะเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์) เข้าแข่งขัน ณ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่ https://iprd.coj.go.th/…/detail/id/46/cid/7852/iid/298590

วิธีการส่งใบสมัครโปรดกรอก https://forms.gle/gz9xWLnGh3WQr3Ef7 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23:59 น.