ประกาศ

การจดทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา / การจดทะเบียนเกินหน่วยกิต / การจดทะเบียนแก้ตัว ของนักศึกษาภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *แก้ไขใหม่*

การจดทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา / การจดทะเบียนเกินหน่วยกิต / การจดทะเบียนแก้ตัว ของนักศึกษาภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ *แก้ไขใหม่*

การจดทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา

นักศึกษาภาคปกติจะต้องจดทะเบียนลักษณะวิชาไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 3 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิตโดยไม่จำกัดวิชา หรือ 7 วิชา โดยไม่จำกัดหน่วยกิต

การจดทะเบียนเกินหน่วยกิต (แก้ไขใหม่)

– นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สามารถยื่นคำร้องขออนุมัติจากคณบดีเพื่อขอจดทะเบียนได้เกิน 22 หน่วยกิต หรือเกิน 7 วิชา โดยต้องไม่เกิน 30 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 10 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต

– เงื่อนไขลักษณะวิชาที่จดทะเบียนเกิน

    • นักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ 3 หรือ ฐานะชั้นปีที่ 4 เทอม 1 : ลักษณะวิชาที่จดทะเบียนเกินต้องเป็นวิชาบังคับที่เคยสอบไม่ผ่านเท่านั้น
    • นักศึกษาที่มีฐานะชั้นปีที่ 4 เทอม 2 ขึ้นไป : ไม่มีเงื่อนไขลักษณะวิชา

การจดทะเบียนแก้ตัว (แก้ไขใหม่)

ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถสอบแก้ตัวได้ทั้งวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2

– นักศึกษารหัส 56 และ 57 (นักศึกษาชั้นปี 7) สามารถจดทะเบียนแก้ตัววิชาบังคับได้เกิน 21 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 7 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี

– นักศึกษารหัส 58, 59 และ 60 (นักศึกษาชั้นปี 4 ขึ้นไป หลักสูตร 2556) สามารถจดทะเบียนแก้ตัววิชาบังคับได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 6 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต และหากคาดว่าจะจบการศึกษาในการสอบแก้ตัวในปีการศึกษา 2563 สามารถยื่นคำร้องต่อคณบดีขอจดทะเบียนแก้ตัวได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 7 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต

– นักศึกษารหัส 61 และ 62 สามารถจดทะเบียนแก้ตัววิชาบังคับได้ไม่เกิน 21 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 7 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต

– นักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป สามารถจดทะเบียนแก้ตัววิชาบังคับได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต โดยไม่จำกัดวิชา หรือ 6 วิชาโดยไม่จำกัดหน่วยกิต

– ให้นักศึกษามีสิทธิสอบแก้ตัวในลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ถอนโดยได้รับอนุมัติ (W) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้ถือว่าผลการสอบแก้ตัวดังกล่าวเป็นผลการศึกษาของลักษณะวิชานั้นในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เสมือนว่านักศึกษาไม่ได้ถอนลักษณะวิชาดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564