ข่าวสารและกิจกรรม

วิดีโอแนะนำการทำพินัยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

วิดีโอแนะนำการทำพินัยกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยคุณพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HYTsWnCSSa8

ท่านสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างการเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับและแบบธรรมดาได้ที่

(pdf) ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับและแบบธรรมดา

(word) ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับและแบบธรรมดา