ประกาศ

รับสมัครบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 และ 2563 เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้าคัดเลือกรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 และ 2565

 

รับสมัครบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2562 และ 2563 เพื่อเป็นตัวแทนคณะฯ เข้าคัดเลือกรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2564 และ 2565

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการนักศึกษา อีเมล sratha@staff.tu.ac.th​ (คุณรฐา) ภายในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสัญญาธรรมศักดิ์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครทุนสัญญาธรรมศักดิ์