ข่าวสารและกิจกรรม

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “เรื่องปวดหัวหลังความตาย ปัญหาการตีความพินัยกรรมในกฎหมายมรดก”

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เรื่องปวดหัวหลังความตาย ปัญหาการตีความพินัยกรรมในกฎหมายมรดก” จัดโดยกลุ่มนิติวิชาการ ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. ทาง Facebook Page : กลุ่มนิติวิชาการ – Law TU Academic Assistance Center

นำเสนอประเด็นเสวนาโดย นายกฤษณพงษ์ สมบูรณ์สุข และนายไชยพัฒน์ ธรรมชุตินันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น (Commentator) โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย นางสาวธนขวัญ จันดี และนายภาณุพิชญ์ตันติผาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สามารถชมบันทึกการบรรยายย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LAWTUAA/videos/848965902703929
กลุ่มนิติวิชาการเป็นกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการในคณะโดยมีนักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน เพื่อให้กิจกรรมวิชาการในคณะมีความหลากหลายและตอบสนองความสนใจของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม (Facebook Page กลุ่มกิจกรรม : https://www.facebook.com/LAWTUAA)