ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) เเตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย”

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ปัญหาโลก (ออนไลน์) เเตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียลมีเดีย” ระหว่างเวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
วิทยากรได้แก่
– รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยากรด้านกฎหมาย)
– อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสงคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วิทยากรด้านสังคมสงเคราะห์)
– คุณสิรินทร์ มุ่งเจริญ นิสิตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยากรจากภาคประชาชน)
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มนิติวิชาการ ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์