นอกจากอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อเป็นผู้บรรยายในระดับชั้นปริญญาตรี ประกาศนียบัตรและบัณฑิตศึกษา อาทิ

 • ศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ ประชุม  โฉมฉาย
 • ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์  อึ้งประพันธ์
 • ศาสตราจารย์มารุต  บุนนาค
 • ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประทักษ์  ลิขิตเลอสรวง
 • ศาสตราจารย์แสวง  บุญเฉลิมวิภาส
 • ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร
 • ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ
 • ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ผลเอี่ยมเอก
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิโรจน์  ไวยวุฒิ
 • ศาสตราจารย์ สมชาย  พงษธา
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์  โสตถิพันธุ์
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ม.ล.ไกรฤกษ์  เกษมสันต์
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพโรจน์  วายุภาพ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประจักษ์  พุทธิสมบัติ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.คณิต  ณ นคร
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วรพจน์  วิศรุตพิชญ์
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ)  วิชัย  อริยะนันทกะ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สิทธิโชค  ศรีเจริญ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) โกเมนทร์ สืบวิเศษ
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ภัทรศักดิ์  วรรณแสง
 • รองศาสตราจารย์ประธาน  วัฒนวาณิชย์
 • รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย
 • รองศาสตราจารย์นพนิธิ  สุริยะ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  วรัญญู
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์ชนก  รัตโนสถ
 • รองศาสตราจารย์ ร.ต.อาจารย์สรพลจ์  สุขทรรศนีย์
 • รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ประไพ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มานิตย์  เหรียญสุวรรณ
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมบูรณ์  ธรรมเถกิงกิจ
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย  คงสกนธ์
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวิน  ระงับภัย
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย  วงศ์ชนะภัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองขวัญ  ตั้งบันลือกาล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สุวรรณทัต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสวุฒิ  วิฑิตวิริยกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงธนิศร์  พิมลเสถียร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ  คงจันทร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มโนชญ์  สุวรรณศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วรวีร์  ไวยวุฒิ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันโท นายแพทย์เอนก  ยมจินดา
 • อาจารย์ ดร.รุ่งแสง  กฤตยพงษ์
 • อาจารย์ ดร.วรรณชัย  บุญบำรุง
 • อาจารย์ ดร.สถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์
 • อาจารย์ ดร.สมจิตต์  เซอร์ซันซี
 • อาจารย์ ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ
 • อาจารย์ ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์
 • อาจารย์ ดร.เสรี  นนทสูตร
 • อาจารย์ ดร.กฤษณ์  วสีนนท์
 • อาจารย์ ดร.เกษม  ศิริสัมพันธ์
 • อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย  วสีนนท์
 • อาจารย์ ดร.เดชอุดม  ไกรฤทธิ์
 • อาจารย์ ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ
 • อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์
 • อาจารย์ ดร.สมปรารถนา  ฤทธิ์พริ้ง
 • อาจารย์ ดร.สมคิด  บุญล้นเหลือ
 • อาจารย์ ดร.จุมพิตา  เรืองวิชาธร
 • อาจารย์ ดร.ตุลย์  ไตรโสรัส
 • อาจารย์วสันต์  เทียนหอม
 • อาจารย์ พล.ต.ท.สุรพล  ธนโกเศศ
 • อาจารย์วิวัฒน์  วงศ์กิตติรักษ์
 • อาจารย์ นายแพทย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์
 • อาจารย์ศิริชัย  จันทร์สว่าง
 • อาจารย์รพี  สุจริตกุล
 • อาจารย์ นายแพทย์ศุภกิจ  วัฒนศิลปปรีชา
 • อาจารย์ ม.ล.ศุภกิตต์  จรูญโรจน์
 • อาจารย์อดิศร  พิพัฒน์วรพงษ์
 • อาจารย์ นายแพทย์อำนาจ  กุสลานันท์
 • อาจารย์เอื้อน  ขุนแก้ว
 • อาจารย์ประธาน  จุฬาโรจน์มนตรี
 • อาจารย์ แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  โรจนสุนันท์
 • อาจารย์สมชัย  วัฒนการุณ
 • อาจารย์จุมพล  ศรีจงศิริกุล
 • อาจารย์สมชาย  จุลนิติ์
 • อาจารย์ พล.ต.ต.อำนวย  นิ่มมะโน
 • อาจารย์จำรัส  แหยมสร้อยทอง
 • อาจารย์ปิยะบุตร  บุญอร่ามเรือง
 • อาจารย์พลอากาศตรี  น.พ.วิชาญ  เปี้ยวนิ่ม
 • อาจารย์สมลักษณ์  จัดกระบวนพล
 • อาจารย์สรวิศ  ลิมปรังษี
 • อาจารย์ชนิดา  สุวรรณจูฑะ  ศรีรอดบาง
 • อาจารย์วีรา  ไวยหงษ์ รินทร์ศรี
 • อาจารย์ ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค
 • อาจารย์เจ๊ะเล๊าะ  แขกพงษ์
 • อาจารย์สาโรช  นักเบศร์
 • อาจารย์ประคอง  เตกฉัตร
 • อาจารย์สืบพงษ์  ศรีพงษ์กุล
 • อาจารย์อภิรัฐ  หมัดสะอิ
 • อาจารย์ แพทย์หญิงพัชราภรณ์  ประมวลพิมพ์
 • อาจารย์ นายแพทย์ปภาณุ  สุทธิประสิทธิ์
 • อาจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์  มานะเสถียรกิจ
 • อาจารย์ นายแพทย์สุรเชษฎ์  วงศ์วิทยาพาณิชย์
 • อาจารย์สหาย  ทรัพย์สุนทรกุล
 • อาจารย์กฤติกา  เลิศสวัสดิ์
 • อาจารย์สราวุธ  เบญจกุล
 • อาจารย์สัตยะพล  สัจจเดชะ
 • อาจารย์สัมผัส  พึ่งประดิษฐ์
 • อาจารย์วชิระ  ชอบแต่ง
 • อาจารย์ปัญญ์  เกษมทรัพย์
 • อาจารย์ปาริชาต  มั่นสกุล
 • อาจารย์ผดุงพันธ์  จันทโร
 • อาจารย์พงษ์เทพ  เทพกาญจนา
 • อาจารย์ยอดฉัตร  ตสาริกา
 • อาจารย์พรชัย  วิวัฒน์ภัทรกุล
 • อาจารย์พสิษฐ์  อัศววัฒนาพร
 • อาจารย์เสริมเกียรติ  วรดิษฐ์
 • อาจารย์ไพฤทธิ์  เศรษฐไกรกุล
 • อาจารย์กฤษฎา  จีนะวิจารณะ
 • อาจารย์กฤษฎา  บุณยสมิต
 • อาจารย์กวิน  นิติมนตรี
 • อาจารย์ นายแพทย์คมน์กฤช  ธรรมอารี
 • อาจารย์ พล.ต.ท.จักรทิพย์  กุญชร ณ อยุธยา
 • อาจารย์ชลิดา  พันธ์กระวี
 • อาจารย์ชลีรินย์  เภาพัฒนา อมรศักดิ์
 • อาจารย์ พล.ต.ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์
 • อาจารย์ชาญเชาว์  ไชยานุกิจ
 • อาจารย์ชูชาติ  อัศวโรจน์
 • อาจารย์ดนัย  อนันติโย
 • อาจารย์ นายแพทย์ทศนัย  พิพัฒน์โชติธรรม
 • อาจารย์ธนบดี  สวัสดิ์ศรี
 • อาจารย์ธวัชชัย  ไทยเขียว
 • อาจารย์ธวัชชัย  ทิพยโสภณ
 • อาจารย์นาฏพร  เลิศกนกกุล
 • อาจารย์นิกร  เวชภูติ
 • อาจารย์บุญแทน  ตันสุเทพวีรวงศ์