โครงสร้างเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถสรุปได้ ดังรูป

โครงสร้าง

ท่านสามารถติดต่อสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ได้ที่

ท่าพระจันทร์

ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2613-2100

แฟกซ์. 0-2613-2100

ศูนย์รังสิต

ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร. 0-2696-5104

แฟกซ์. 0-2696-5104

ศูนย์ลำปาง

สำนักงานบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

248 หมู่ 2 ถนนลำปาง – เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

โทร. 0-5426-8705

แฟกซ์. 0-5426-8705