ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์


อาจารย์กิตติภพ วังคำ
รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์


นางสุพิตา สุวิทยารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป