ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
Asst Prof Dr Korrasut Khopuangklang
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์


นายวีระศักดิ์ ทัพขวา 

หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือประชาชน