ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์


อาจารย์กิตติภพ วังคำ
รองผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์


นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง
นิติกร / เลขานุการศูนย์นิติศาสตร์ (หัวหน้าสำนักงานฯ)


นางสุพิตา สุวิทยารัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายวีระศักดิ์ ทัพขวา 

บุคคลภายนอกช่วยงาน