มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยข้อบังคับฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณไว้ให้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของบุคลากรและมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลทั่วไป โดยข้อบังคับกำหนดให้อาจารย์และบุคลากรต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและกำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยประกาศใช้ รวมถึงการสร้างระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักการมีธรรมมาภิบาลขององค์กร (Good Governance) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของอาจารย์เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการตามตัวชี้วัด

เอกสาร