ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

คำประกาศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการคุกคามและล่วงเกินทางเพศ

คำประกาศของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการคุกคามและล่วงเกินทางเพศ

เพื่อเป็นการยืนยันถึงสิทธิของทุกคนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการถูกคุกคามและล่วงเกินทางเพศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอประกาศนโยบายเพื่อป้องกันและต่อต้านการคุกคามและล่วงเกินทางเพศดังต่อไปนี้

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการคุกคามและล่วงเกินทางเพศ ทั้งจากการกระทำ การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ หรือการดำเนินการใดๆ ทั้งในทางกายภาพ หรือทางออนไลน์ เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นแบบพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามและล่วงเกินทางเพศ พร้อมทั้งมีค่านิยมในการต่อต้านการกระทำในลักษณะนี้ และให้ความเคารพ ความเข้าใจ โดยไม่กล่าวโทษผู้ถูกกระทำ

  1. จัดให้มีช่องทางติดต่ออย่างชัดเจน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำให้ได้รับความปลอดภัยอย่างทันท่วงที ประกอบกับจัดให้มีแนวทางการดำเนินการและการรักษาความลับเพื่อให้ผู้ถูกกระทำได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและไม่ถูกกระทำซ้ำจากการดำเนินการ ตลอดจนได้รับการเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ*

  1. จัดให้มีกระบวนการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ให้ความเป็นธรรม ปราศจากอคติ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสและรอบด้าน

  1. มีระบบบันทึกข้อมูล จัดทำสถิติ และติดตามตรวจสอบนโยบายและการทำงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เพียงปลอดภัย แต่ทำให้ทุกคนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รู้สึกปลอดภัยจากการถูกคุกคามและล่วงเกินทางเพศ

 

* ท่านสามารถติดต่อกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่ท่านไว้ใจหรือสามารถติดต่อคณบดีโดยตรง (อีเมล munin@tu.ac.th) โดยระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564