ประกาศ

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาซึ่งฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาซึ่งฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่รุนแรงขึ้น ทำให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ซึ่งกำลังฝึกงานในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ได้รับผลกระทบ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษา ทั้งกรณีนักศึกษาสมัครฝึกงานผ่านศูนย์นิติศาสตร์และกรณีนักศึกษาหาที่ฝึกงานเอง รายละเอียดดังนี้

1. สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการได้ยกเลิกการฝึกงาน และระยะเวลาในการฝึกงานของนักศึกษาครบ 30 วันแล้ว นักศึกษาสามารถนำส่งแบบประเมินผลการฝึกงานให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

2. สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการได้ยกเลิกการฝึกงาน หากระยะเวลาในการฝึกงานของนักศึกษายังไม่ครบ 30 วัน นักศึกษาสามารถนำส่งแบบประเมินผลการฝึกงานให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาตามระยะเวลาที่นักศึกษาฝึก โดยศูนย์นิติศาสตร์จะดำเนินการหาแนวทางชดเชยเพื่อให้ครบจำนวนฝึกงานขั้นต่ำต่อไป

3. สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการไม่ยกเลิกการฝึกงาน และหน่วยงานหรือสถานประกอบการไม่มีระบบการฝึกงานแบบ Work From Home รองรับ หากระยะเวลาในการฝึกงานของนักศึกษาครบ 30 วันแล้ว นักศึกษาสามารถยุติการฝึกงาน และสามารถนำส่งแบบประเมินผลการฝึกงานให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา

4. สำหรับนักศึกษาที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการไม่ยกเลิกการฝึกงาน และหน่วยงานหรือสถานประกอบการไม่มีระบบการฝึกงานแบบ Work From Home รองรับ หากระยะเวลาในการฝึกงานของนักศึกษาไม่ครบ 30 วัน และนักศึกษาไม่ประสงค์จะฝึกงานอีกต่อไป นักศึกษาอาจยุติการฝึกงาน และสามารถนำส่งแบบประเมินผลการฝึกงานให้แก่หน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อให้ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาตามระยะเวลาที่นักศึกษาฝึก โดยศูนย์นิติศาสตร์จะดำเนินการหาแนวทางชดเชยเพื่อให้ครบจำนวนฝึกงานขั้นต่ำต่อไป

5. กรณีนักศึกษาต้องการให้ศูนย์นิติศาสตร์ส่งหนังสือถึงหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อแจ้งยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษา ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

5.1 แจ้งความประสงค์มาที่อีเมล tulawinternship@gmail.com ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “ขอให้ส่งหนังสือเพื่อแจ้งยกเลิกการฝึกงาน”

5.2 สิ่งที่ต้องแจ้งได้แก่

(1) ชื่อ-สกุลนักศึกษา

(2) เลขทะเบียนนักศึกษา

(3) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

(4) ชื่อหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่กำลังฝึกงาน

(5) นักศึกษาหาที่ฝึกงานเองหรือยื่นผ่านศูนย์นิติศาสตร์

(6) ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ พร้อมทั้งชื่อหรือตำแหน่งของบุคคลที่รับผิดชอบการฝึกงาน เพื่อศูนย์นิติศาสตร์จะได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกการฝึกงาน

(7) ระยะเวลาที่นักศึกษาได้ฝึกงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (ระบุวันที่เริ่มฝึก วันสุดท้ายที่ฝึก และจำนวนวันที่ฝึก)

6. การนับระยะเวลาฝึกงาน ให้นับจากวันแรกที่นักศึกษาเริ่มฝึกงานจนถึงวันที่หน่วยงานหรือสถานประกอบการยกเลิกการฝึกงานหรือนักศึกษายุติการฝึกงาน โดยนับรวมวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดอื่น ๆ ของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ

7. นักศึกษาสามารถสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินผลการฝึกงานเพื่อนำส่งให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการได้ที่ https://www.law.tu.ac.th/internship-evaluation-form/

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564