ประกาศ

ตารางฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมแยกตามกลุ่มย่อย

ตารางฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน และรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรมแยกตามกลุ่มย่อย ตรวจสอบได้ที่ ตารางฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน แก้ไขล่าสุด 11 มิ.ย. 64

นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าฝึกอบรมแต่ไม่ปรากฏรายชื่อ ให้ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ที่อีเมล korrasut@tu.ac.th