ประกาศ

ประกาศ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “การฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน” (ฉบับที่ 1)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์จะจัดฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงานให้แก่นักศึกษาซึ่งหน่วยงานยกเลิกการฝึกงาน ศูนย์นิติศาสตร์ขอแจ้งรายชื่อและรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน ดังนี้

(1) นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน ได้ที่ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน

(2) นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์แต่ไม่ปรากฏรายชื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ให้ติดต่อที่อีเมล  tulawinternship@gmail.com ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “ไม่ปรากฏรายชื่อการฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงาน” ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

(3) การฝึกอบรมจะเป็นการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ทางระบบ Cisco WebEx

(4) ศูนย์นิติศาสตร์จะใช้ Google Classroom ในการแจ้งลิงก์ในการเข้าฝึกอบรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม โดยศูนย์นิติศาสตร์ได้เชิญนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใน Google Classroom แล้ว กรณีนักศึกษายังไม่ได้รับเชิญ ให้ติดต่อที่อีเมล tulawinternship@gmail.com ระบุหัวเรื่องอีเมลว่า “แจ้งอีเมลเพื่อขอเข้า Google Classroom” ภายในวันศุกร์ 11 มิถุนายน 2564 (ต้องใช้อีเมล @dome.tu.ac.th)

(5) การฝึกอบรมครั้งแรกเป็นการบรรยายรวม ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.

(6) การฝึกอบรมในครั้งต่อ ๆ ไปเป็นการบรรยายกลุ่มย่อย (กลุ่มละไม่เกิน 6 คน) โดยบางกลุ่ม มีการฝึกอบรมในวันจันทร์-ศุกร์ และบางกลุ่ม มีการฝึกอบรมในวันเสาร์ ทั้งนี้ ศูนย์นิติศาสตร์จะแจ้งรายชื่อนักศึกษาในแต่ละกลุ่มย่อย และวันเวลาบรรยายกลุ่มย่อยในลำดับต่อไปทาง Google Classroom

(7) นักศึกษาต้องเข้าฝึกอบรมทุกครั้งตามที่กำหนด รวมถึงทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จึงจะผ่านการฝึกอบรมและสามารถใช้ผลการฝึกอบรมเพื่อทดแทนการฝึกงานได้

(8) นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมการฝึกอบรมของศูนย์นิติศาสตร์อย่างเคร่งครัด เช่น ต้องใช้ชื่อสกุลจริงในการเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ ต้องเปิดกล้องระหว่างอบรม เป็นต้น โดยจะมีการประกาศแนวปฏิบัติโดยละเอียดอีกครั้งในลำดับต่อไป จึงขอให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564