ประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564

– ผู้สมัครจะได้รับลิงก์ในการเข้าสัมภาษณ์ทางอีเมลที่แจ้งไว้ในใบสมัคร กรณีไม่ได้รับลิงก์ ให้ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ที่อีเมล korrasut@staff.tu.ac.th

– ให้ผู้สมัครเข้าลิงก์ในการสัมภาษณ์ตามเวลาที่กำหนดไว้ (อย่าเข้าก่อนเวลา)

– ผู้ที่กรอกใบสมัครแต่ไม่ปรากฏรายชื่อ ให้ติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ ที่อีเมล korrasut@staff.tu.ac.th

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

– เวลา 10.00 น. นัทพงษ์ โตะยีหล๊ะ

– เวลา 10.07 น. ธรรมบาล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

– เวลา 10.14 น. ไชยพัฒน์ ธรรมชุตินันท์

– เวลา 10.21 น. ธรรมสรณ์ ตะโกพ่วง

– เวลา 10.28 น. เพกา เลิศปริสัญญู

– เวลา 10.35 น. สิรศักดิ์ ทะนะ

– เวลา 10.42 น. มนัญชยา คงสมแสวง

– เวลา 10.49 น. กานต์ธิดา จันทร์แก้ว

– เวลา 10.56 น. ร่มธรรม ไทยทัตกุล

– เวลา 11.07 น. พรธีรา แสงพลสิทธิ์

– เวลา 11.14 น. นัฐกานต์ เพ็ชรบูรณ์

– เวลา 11.21 น. ภูมินทร์ สุขพันธ์

– เวลา 11.28 น. วรัชญา สุวรรณปรีชา

– เวลา 11.35 น. ภีมวัจน์ ดุษฎีพฤฒิพันธุ์

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565

– เวลา 10.00 น. ปาณิสรา บุญชิต

– เวลา 10.10 น. กุลธิดา ศรีนอก