ประกาศ

⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย

📣⁠⁠📣⁠⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย📣📣

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้

📌Section 01 ผู้บรรยาย รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน อ.ดร.พัชยา น้ำเงิน รศ.สมยศ เชื้อไทย

👉ภาณุพิชญ์ ตันติผาติ นัฐกานต์ เพ็ชรบูรณ์

📌Section 02 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อ.กิตติภพ วังคำ

👉เพียงพอ พวงเสรีกุล กัลยพร บุตรโพธิ์

📌Section 03 ผู้บรรยาย รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ สัมมนาโดย อ.สุประวีณ์ อาสนศักดิ์

👉 วิริยะ ก้องศิริวงศ์ เพรียบพล พงศะบุตร

📌Section ภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ผศ.ดร.เอมผกา เตชะอภัยคุณ สัมมนาโดย อ.ณัฐ จินตพิทักษ์กุล

👉กรรวี จันทร์โฉม โสภณวิชญ์ พลเวียง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง 👉 พัฒน์ยศ คำเจริญ จิณห์นิภา หงษ์อุดม

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.กรศุทธิ์ (ผู้ประสานงาน) ในลำดับต่อไป กรณีไม่ได้รับการติดต่อภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองจะได้รับการติดต่อกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ หรือกรณีอาจารย์ต้องการผู้ช่วยเพิ่มเติม