ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

📣⁠⁠📣⁠⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา .110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป📣📣

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้

📌Section 01 ผู้บรรยาย ผู้บรรยาย ศ.ณรงค์ ใจหาญ รศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ อ.ดร.ญาดา เดชชัย จำนวน 2 คน
👉คชาภัทร นรัตถรักษา มานิตา นิตยธรรม

📌Section 02 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร จำนวน 2 คน
👉จิรภัทร ชนะสิทธิ์ พลอยพรรณ สถิตศิวกุล

📌Section 03 รศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ผศ.สาวตรี สุขศรี สัมมนาโดย อ.ดร.ญาดา เดชชัย จำนวน 2 คน
👉ธีรภัทร ถวัลย์วรกิจ เพียงพอ พวงเสรีกุล

📌Section ภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย ศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ผศ.ดร.รณกรณ์ บุญมี อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร จำนวน 2 คน
👉ภัทรียา ชาญณรงค์ ศุภกานต์ รุ่งเรือง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง 👉 พัฒน์ยศ คำเจริญ (Section 01) รุ้งทิพย์ เพชรพรหม (Section 02) วรัชยา ทองสุขภัทร์ (Section 03) ภัทร์ฐิตา ศิริประภาโรจน์ (Section ภาคบัณฑิต)

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.กรศุทธิ์ (ผู้ประสานงาน) ในลำดับต่อไป กรณีไม่ได้รับการติดต่อภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองจะได้รับการติดต่อกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ หรือกรณีอาจารย์ต้องการผู้ช่วยเพิ่มเติม