ประกาศ

⁠ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

📌ตารางเวลาสัมภาษณ์ ผู้สมัครโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และ น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

📆วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
📲ทางระบบ Cisco Webex Meetings

🕐ลำดับในการสัมภาษณ์ วิชา น.201

 • เวลา 11.40 น. สมฤทัย หวังธนบดีกุล
 • เวลา 11.50 น. วิริยะ ก้องศิริวงศ์
 • เวลา 12.00 น. สุดจิรา เรืองทิพย์พิพัฒน์
 • เวลา 12.10 น. ธาม ปัญญา

🕐ลำดับในการสัมภาษณ์ วิชา น.380

 • เวลา 11.30 น. กรดนัย ประทีปชัยบูรณ์
 • เวลา 11.40 น. ณฤดี ปักการะนัง
 • เวลา 11.50 น. ตุลยดา ชัยจันทร์
 • เวลา 12.00 น. นภวรรณ เอกธรรมสุทธิ์
 • เวลา 12.10 น.สิรินุช เกษกุล

📌รายละเอียดอื่น ๆ

 • ผู้สมัครจะได้รับแจ้งลิงก์ในการเข้าระบบทางอีเมลที่สมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
 • ให้ผู้สมัครเข้ามาในระบบตามเวลาที่กำหนดไว้ (อย่าเข้าก่อนเวลา)
 • ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อในตารางสัมภาษณ์ หรือไม่ได้รับอีเมล หรือต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th