ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และวิชา น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

📣⁠⁠📣⁠⁠ประกาศผลการคัดเลือกโครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 1/2564 วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และวิชา น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา📣📣

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีดังนี้

📌วิชา น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด Section 02 ผู้บรรยาย ศ.ดร.อ้านาจ วงศ์บัณฑิต สัมมนาโดย อ.ณัฐ จินตพิทักษ์กุล
👉สุดจิรา เรืองทิพย์พิพัฒน์ วิริยะ ก้องศิริวงศ์

📌วิชา น.380 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Section 01 ผู้บรรยาย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท สัมมนาโดย อ.เพียรรัตน์ ลีลา👉ณฤดี ปักการะนัง ตุลยดา ชัยจันทร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรอง 👉 กรดนัย ประทีปชัยบูรณ์ (วิชา น.380)

📌รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.กรศุทธิ์ (ผู้ประสานงาน) ในลำดับต่อไป กรณีไม่ได้รับการติดต่อภายในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โปรดติดต่อผศ.ดร.กรศุทธิ์ที่ korrasut@tu.ac.th
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองจะได้รับการติดต่อกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ หรือกรณีอาจารย์ต้องการผู้ช่วยเพิ่มเติม