ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (เพิ่มเติม)

📢ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (เพิ่มเติม)

📌Sec 02 ผู้บรรยาย รศ.ดร.มุนินทร์ ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ อ.ดร.จุณวิทย์
👉ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ณัฏฐกิตติ์ หงส์ชู
2. ตฤณวัฒน์ เพชรน้อย
3. สุฐิตา เหลืองอุทัย

📌นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากรศ.ดร.มุนินทร์ หรือผศ.ดร.กรศุทธิ์ (ผู้ประสานงาน) ในลำดับต่อไป

📌Sec 04 ผู้บรรยาย อ.ดร.ภารวีร์ อ.ดร.พัชยา อ.ชวิน จะประกาศผลภายหลัง

#TULAWTeachingAssistant