ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

📢ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 วิชา น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

📌Sec 01 ผู้บรรยาย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สัมมนาโดย อ.ศุภวิช
👉ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ฉัตรชัย รัตนานุพงศ์
2. กนกวรรณ จันทรโคตร
3. กรมิษฐ์ เจษฎาพิพัฒน์

📌Sec 03 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ สัมมนาโดย อ.กิตติภพ
👉ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน
2. สิรธีร์ ลือชัยราม
3. นิพิฐพนธ์ นราวิชญ์วิรุฬห์

📌นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากอ.ศุภวิช/ผศ.ดร.กรศุทธิ์/อ.กิตติภพ ในลำดับต่อไป

📌Sec 04 ผู้บรรยาย อ.ดร.ภารวีร์ อ.ดร.พัชยา อ.ชวิน จะประกาศผลภายหลัง

#TULAWTeachingAssistant