ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 วิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ ศูนย์ลำปาง

📢ประกาศผลการคัดเลือก โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 วิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ ศูนย์ลำปาง

📌ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ อ.เฉลิมวุฒิ สัมมนาโดย อ.กิตติภพ
👉ผู้ผ่านการคัดเลือก
1. ญาตาวี ผึ่งบรรหาร
2. รมณียา บุพศิริ
3. ปริมวิษา ทองฉอ้อน
4. ภูชัสส์ มณีแผลง

📌นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากผศ.ดร.กรศุทธิ์ในลำดับต่อไป

#TULAWTeachingAssistant