ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)

Click ที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร

Section ที่รับสมัคร

  • ศูนย์ลำปาง ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ อ.เฉลิมวุฒิ จำนวน 3-4 คน

คุณสมบัติ 

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์ลำปาง ชั้นปีที่ 3-4
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับผศ.ดร.กรศุทธิ์ และอ.เฉลิมวุฒิ ในการตรวจการบ้านวิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 18-25 มกราคม 2564
สัมภาษณ์ (ทางระบบ Cisco WebEx)

วัน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

กรรมการสอบสัมภาษณ์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์

หลักฐานที่ต้องแนบในการกรอกใบสมัคร

  • ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา (ปรินท์จากระบบสำนักทะเบียน)
  • การบ้านที่เคยส่ง (หากมี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th

2 thoughts on “โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์ลำปาง เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (หลักสูตร 2561)

Comments are closed.