ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.280 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (หลักสูตร 2561)

โครงการผู้ช่วยอาจารย์ ประจำภาค 2/2563 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.280 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (หลักสูตร 2561)

Click ที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร

Section ที่รับสมัคร

  • Sec 01 ผู้บรรยาย รศ.ดร.สมเกียรติ ศ.(พิเศษ) ไพโรจน์ อ.สมชัย อ.สรวิศ สัมมนาโดย อ.กิตติภพ จำนวน 1 คน
  • Sec ภาคบัณฑิต ผู้บรรยาย รศ.ดร.สมเกียรติ ผศ.ทวีศักดิ์ อ.กิตติภพ อ.สมลักษณ์ จำนวน 1 คน

คุณสมบัติ 

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ชั้นปีที่ 3-4
  • มีความตั้งใจและมีวินัยในการทำงาน
  • Sec ภาคบัณฑิต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

ลักษณะของกิจกรรม

  • ร่วมกับอ.กิตติภพ ในการตรวจการบ้านวิชา.280 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลารับสมัคร 18-25 มกราคม 2564
สัมภาษณ์ (ทางระบบ Cisco WebEx)

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 (บ่าย)

กรรมการสอบสัมภาษณ์ อ.กิตติภพ

หลักฐานที่ต้องแนบในการกรอกใบสมัคร

  • ผลการเรียนทุกภาคการศึกษา (ปรินท์จากระบบสำนักทะเบียน)
  • การบ้านที่เคยส่ง (หากมี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th