สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าได้จาก
จุลสารออนไลน์สำหรับประชาคมศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับจุลสารได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRGBJkQ7GQv-Q10nBhWTD2TBc-IzyfK2mW1NFNrV5feyZn8g/viewform?vc=0&c=0&w=1