ประกาศ

ผลการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจําปีการศึกษา 2564

ผลการสอบวิชาเฉพาะ (ความถนัดทางนิติศาสตร์) ประจําปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบได้ที่ http://mail.law.tu.ac.th/Admission_LAW/login.php