Shopping cart

close
close
อาจารย์

ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

Disorn Likhitwitayawuid

Profile

 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา

Education

 • พ.ศ. 2557 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2559 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 69
 • พ.ศ. 2560 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thesis Topics

 • ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษากรณีความผิดฐานอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติโดยเปรียบเทียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย (นิติศาสตรมหาบัณฑิต ธรรมศาสตร์)

Work Experience

 • เมษายน 2562 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นักวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย กองกฎหมายต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กันยายน 2560 – 2561 ผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย “การพัฒนากฎหมายคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์” (หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรภิรมย์ โกมลารชุน)
 • สิงหาคม 2559 – 2560 ผู้ช่วยอาจารย์ (ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล)

Areas of Interest

 • กฎหมายอาญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Courses Taught

 • กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
 • กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1
 • น.161 การเขียนในเชิงกฎหมาย 2
 • น.316 สัมมนาปัญหากฎหมายอาญา
 • TU122 Law in Everyday Life

Publications

บทความ

 • “ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจาเลยอันได้มาโดยการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หนังสือรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (2561)
 • “การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจาเลย: ศึกษาการดาเนินคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 4 (2561)
 • “การกำหนดความผิดอาญาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77: ศึกษากรณีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534” วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (2561)
 • “บทสันนิษฐานแห่งการทุจริตในคดีสินบน: ศึกษาการนามาปรับใช้ในระบบกฎหมายอาญาไทย” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (2562)
 • ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น : ศึกษากรณีการรับอาสากระทำความผิด คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2562)
 • การสังเวยชีวิตเพื่อรักษาชีวิต : การปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยวัยชราเพื่อรักษาผู้อ่อนวัยของแพทย์กรณีไวรัสโคโรนาในประเทศอิตาลี และผลในทางกฎหมายอาญาไทย

Awards

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปีการศึกษา พ.ศ.2557
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลชั้นอุทธรณ์ เนื่องในวันนิติวิชาการ ปีการศึกษา 2557
 • ผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • วิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาโท และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 สาขากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล : ศึกษากรณีความผิดฐานอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติโดยเปรียบเทียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย”
 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Contact

 • lkhitdisorn@gmail.com
Scroll To Top