Shopping cart

close
close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์

Assistant Professor Kittipong Kamolthamwong

Profile

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์ลำปาง
 • อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน
 • อาจารย์ประจำศูนย์นิติศึกษาทางสังคม ประวัติศาสตร์ และปรัชญา
 • อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Education

 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • น.ม.ธรรมศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) หัวข้อวิทยานิพนธ์ การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในระบบกฎหมายไทย : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (The Protection of Personal Information in Thai Legal System : Problem and Solution)
 • ประกาศนียบัตรอบรมผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1/2554 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 2/56  สถาบันคลังสมองของชาติ

Thesis Topics

Work Experience

 • ผู้ช่วยอธิการบดีทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (พ.ศ.2557-2559)
 • รองคณบดีศูนย์ลำปาง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์( พ.ศ.2556)
 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2551)
 • ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (พ.ศ.2549- พ.ศ.2550)
 • กรรมการผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทำกฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2550)
 • อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการดำเนินงานของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (คำสั่งที่ 3/2550)
 • อนุกรรมการพัฒนาข้อบังคับและระเบียบขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) คำสั่ง กพท.ที่ 16/2550ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 115/2552
 • อนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มี โฉนดชุมชน  สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี  (พ.ศ.2554)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการศึกษาและพัฒนาตัวชี้วัดและดัชนีทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คำสั่งที่356/2555 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555
 • อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านที่ดิน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  พ.ศ.2556 ถึงพ.ศ.2558
 • อนุกรรมการพิจารณาศึกษาด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557
 • กรรมการพัฒนางานวิชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คำสั่งที่ 442/2559
 • อนุกรรมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คำสั่งที่ 5/2560

Areas of Interest

 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
 • กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กฎหมายองค์การมหาชน
 • กฎหมายสวัสดิการสังคมและกฎหมายสื่อสารมวลชน

Courses Taught

 • น. 150 สิทธิขั้นพื้นฐาน
 • น.251 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • น.280 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณคดี
 • น.351 กฎหมายปกครอง 2
 • น.461 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 • น.357 กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
 • น.253 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ
 • น.257 กฎหมายว่าด้วยสวัสดิการสังคม
 • น.324 กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและควบคุมอาคาร

 

Publications

บทความ

 • “เหลียวหลังแลหน้า 2 ปี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เอกสารประกอบการสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 2 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติ จัดโดย สขร. 2542
 • “ การสร้างระบบการตรวจสอบและการรับผิดทางการเมือง”  เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเมือง โดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการเมือง พ.ศ. 2550
 • “ จุดเปลี่ยนของสื่อมวลชนไทยภายใต้การเปลี่ยนกฎหมายสื่อสารมวลชนใหม่ ลงพิมพ์ในหนังสือวารสารศาสตร์ ฉบับที่ 12 ปี 2553 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • “เหลียวหลังแลหน้า 12 ปี พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
 • “ปัญหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กับวิกฤตการณ์เมืองไทยปัจจุบัน” ตีพิมพ์ในวารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่3 พ.ศ.2556

 

หนังสือ

 • รวมกฎหมายการสื่อสารมวลชน สำนักพิมพ์วิญญูชน มกราคม 2555
 • บรรณาธิการรวมบทความวิชาการกฎหมายรัฐธรรมนูญของศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์  มกราคม 2555

 

ประเภทสารานุกรม

 • คำสั่งและประกาศของคณะรสช.กับการเมืองไทย ในฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 • คำสั่งและประกาศ คปค.กับการเมืองไทย ในฐานข้อมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

 

ผลงานวิจัย

 • รายงานวิจัยสำรวจผลการดำเนินการของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เสนอต่อ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เมษายน 2543
 • รายงานวิจัยการประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานรัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พฤษภาคม 2543
 • รายงานวิจัยสถานภาพในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐและประชาชน เสนอต่อ สขร.  ตุลาคม 2545(นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ธันวาคม 2545 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารเครือข่ายวิทยากรและวิธีการพัฒนาความรู้ความสามารถของวิทยากรเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ฯ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ตุลาคม 2545(นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์การมหาชน เสนอต่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เมษายน 2546 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยการปรับปรุงกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐ เสนอต่อ สขร. มกราคม 2548
 • รายงานวิจัยการประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เสนอต่อ สขร. สิงหาคม 2548(นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เสนอต่อ สขร. กันยายน 2549(นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เสนอต่อ สทอภ. , กรกฎาคม 2550 . (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ สขร. , กันยายน 2550 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยการศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , กรกฎาคม 2551 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานศึกษาวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การมหาชน  เสนอต่อ สำนักงาน ก.พ.ร. , ธันวาคม  2551 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , กุมภาพันธ์ 2552 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยการศึกษาการจัดการงบประมาณขององค์การมหาชน เสนอต่อ สำนักงบประมาณ , มิถุนายน 2552 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ธันวาคม 2552 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการนำร่องเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (ศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม) เสนอต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , มกราคม 2553 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นองค์การมหาชน เสนอต่อ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, มิถุนายน 2553 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัย เรื่องการดำรงอยู่ของตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เสนอต่อ กรมการปกครอง ,สิงหาคม 2553 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  เสนอต่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง ,ตุลาคม 2553 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริหารงานองค์การมหาชน  เสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. , ธันวาคม 2553(นักวิจัยร่วม)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาบำรุงรักษาฐานข้อมูลเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม เสนอต่อ ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กันยายน 2554 (หัวหน้าคณะผู้วิจัย)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานกลางเพื่อกำกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,ธันวาคม 2554 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า ,กันยายน 2555 (นักวิจัยร่วม)
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เสนอต่อ กรมส่งเสริมสหกรณ์ , มิถุนายน 2556 (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการวิจัยเรื่องการเสริมสร้างขีดสมถรรนะการบริหารราชการในภูมิภาคและพัฒนาปรับปรุงการจัดความสัมพันธ์ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเสนอต่อ สำนักงาน ก.พ.ร. ,สิงหาคม 2557 (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการพัฒนามาตรการในการดำเนินการ การพิจารณาความเหมาะสม ความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการเข้าร่วมหรือทำความตกลงตามกรอบว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของAPEC เสนต่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ,ธันวาคม 2557 (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการศึกษาการจัดตั้งสถาบันตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติในรูปแบบองค์การมหาชน เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , เมษายน 2558 (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ , พฤษภาคม 2558 (หัวหน้าโครงการ)
 • โครงการศึกษารัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงานภาครัฐของสปป.ลาว โดยได้รับทุนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , กันยายน 2558 (นักวิจัยเดียว)
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทขนส่ง จำกัด การแยกบทบาทการเดินรถและกิจการกำกับดูแล เสนอต่อ บริษัทขนส่ง จำกัด ธันวาคม 2558 (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานตรวจและประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนาคม 2559 (นักวิจัยร่วม)
 • โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมษายน 2560 (นักวิจัยร่วม)

Awards

 • รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2560 ด้านนโยบายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ผลงานวิจัยระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขานิติศาสตร์ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จากโครงการศึกษาวิจัยเรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย เสนอต่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมษายน 2560 (นักวิจัยร่วม) หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

Contact

 • buckthammasat@yahoo.com
Scroll To Top