Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

ไผทชิต เอกจริยกร

Professor Dr. Pathaichit Eagjariyakorn

Profile

 • ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
 • ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง แห่งราชบัณฑิตยสภา

Education

 • น.บ.  (เกียรตินิยมอันดับ  2)  ธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท.
 • น.ม. ธรรมศาสตร์
 • D.S.U.  de  droit  Commercial
 • D.E.A.  de  Sciences  Humaines  et  Juridiques de  la  mer  (Mention  assez  bien)
 • Doctorat  de  l’Université  de  Nantes (Mention très honorable)  ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

 • ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
 • ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
 • ประธานสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง แห่งราชบัณฑิตยสภา

Areas of Interest

 • กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
 • กฎหมายพาณิชยนาวี
 • กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
 • กฎหมายการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ

Courses Taught

 • เอกเทศสัญญา 1
 • เอกเทศสัญญา 2
 • กฎหมายพาณิชยนาวี
 • ปัญหากฎหมายพาณิชยนาวี
 • การขนส่งทางทะเล
 • ปัญหาการค้าระหว่างประเทศ
 • ปัญหากฎหมายขนส่งทางบกและทางอากาศ
 • บัณฑิตสัมมนา (สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ)

Publications

 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2553). จัดทำแผนแก้ไขอนุมัติเช่า บริจาค จุดตัดรถไฟ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2553). มาตรการส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2554). การศึกษาจัดทำแผนหลักการพัฒนาการพัฒนาระบบขนส่งและการจารจร. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2554). ประเทศไทยกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นาวี. พาณิชยาวี, 5(5),
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2554). ตัวแทนนายหน้า (Agency- Brokerage). พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2554). ปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (เมษายน 2554). วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พ.ศ. ….. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2555). โฉนดชุมชนทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2555). วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. …. กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2555). กฎหมายระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติม). พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2555). ข้อสังเกตบางประการต่อการเปิดเสรีสาขาโลจิสติกส์ของประเทศไทยตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพมหานคร: ศาลทรัพย์สินทางปัญญา.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2556). ยืม-ฝากทรัพย์. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2556). วิเคราะห์หลักกฎหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติ. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2556). วิเคราะห์หลักกฎหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน ค.ศ. (2009): ความเหมาะสมที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2560). คำอธิบาย เช่าทรัพย์ – เช่าซื้อ. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.
 • ไผทชิต เอกจริยกร. (2561). คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน.

Awards

Contact

pathaichit@hotmail.com

Scroll To Top