Shopping cart

close
close
ศาสตราจารย์ ดร.

สหธน รัตนไพจิตร

Profile

Education

 • น.บ. ธรรมศาสตร์
 • น.ม. ธรรมศาสตร์
 • น.บ.ท.
 • Diploma in English Legal Studies, University of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร
 • LL.M. in Commercial Law, University of Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร
 • น.ด. ธรรมศาสตร์

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

 • กฎหมายองค์กรธุรกิจ
 • กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
 • กฎหมายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฟื้นฟูกิจการ ล้มละลาย
 • กฎหมายสัญญาก่อสร้าง
 • กฎหมายอนุญาโตตุลาการ

Courses Taught

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
 • กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • ปัญหากฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายการปรับโครงสร้างหนี้ การฟื้นฟูกิจการ และล้มละลาย
 • การฝึกปฏิบัติทางกฎหมาย

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • บัณฑิตสัมมนา (สาขากฎหมายธุรกิจ)
 • กฎหมายองค์กรธุรกิจชั้นสูง

 

เนติบัณฑิตยสภา

 • ห้างหุ้นส่วนบริษัท

Publications

งานเขียนตำรา

 • กฎหมายตั๋วเงิน พิมพ์ครั้งที่ 14 สำนักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพ 2561
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราลักษณะตั๋วเงิน เล่มหนึ่ง เขียนร่วมกับ เสาวนีย์ อัศวโรจน์ โครงการตำราคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ 2554
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราลักษณะตั๋วเงิน เล่มสอง โครงการตำราคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ 2554
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ โครงการตำราคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพ 2554
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก สำนักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพ 2556
 • คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัท พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพ 2560
 • หลักกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เขียนร่วมกับ สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ 10 สำนักพิมพ์วิญญูชน กรุงเทพ 2548
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพ 2544

 

บทความ

 • หน้าที่ในการตรวจดูรายการเงินฝากในสมุดเงินฝากหนังสืออนุสรณ์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 2531
 • การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายอังกฤษ หนังสืออนุสรณ์เกษียณราชการ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ 2532

 

งานวิจัย (เฉพาะที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ)

 • ความสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (กวฉ.) และคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2544
 • การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารลักษณะพิเศษต่างๆ และการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เสนอต่อสำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2545
 • การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ เสนอต่อกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ปี 2545
 • การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยและผลกระทบจากคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย เสนอต่อสำนักงานข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2546
 • บทบาทของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ เสนอต่อ กรมบังคับคดี ปี 2554
 • การยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เสนอต่อ กรมบังคับคดี ปี 2558
 • การพัฒนาวิชาชีพบังคับคดี เสนอต่อ กรมบังคับคดี ปี 2559

 

อื่น ๆ

 • การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์ม กรุงเทพมหานคร: บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด 2556
 • การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับน้ำตาลทรายกรุงเทพมหานคร: บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด 2556

Awards

Contact

sahaton@yahoo.com

Scroll To Top