Shopping cart

close
close
รองศาสตราจารย์ ดร.

สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

Associate Professor Dr. Somkiat Worapunyaanun

Profile

Education

 • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
 • D.E.A. de Droit Privé
 • Doctorat de l’Université Robert Schuman Mention Très Honorable avec
  Eloge Spécial du Jury (Droit Privé) Strasbourg  ประเทศฝรั่งเศส

Thesis Topics

Work Experience

Areas of Interest

Courses Taught

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
 • กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
 • หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 • กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Publications

 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (2554). แนวทางการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมทางแพ่งและพาณิชย์ให้คุ้มค่า. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (2554). หลักเกณฑ์ว่าด้วยหัวหน้าครอบครัว (Pater Familias) ตามหลักกฎหมายโรมัน ใน หนังสือ ครอบครัวงานบริหารอาจารย์ไพโรจน์. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (2555). บูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกับเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นต้นแบบบริเวณหาดโคลน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (กันยายน 2555). ประเด็นกฎหมายที่สำคัญของการยุกรุกทรัพย์สินนอกเขตทางของกรมทางหลวง. วารสารนิติศาสตร์, 41(3).
 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (2555). โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างศักยภาพกฎหมายให้กับคนยากไร้. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์. (2557). กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด. รพี, 50(1).

Awards

Contact

somkiatwora@yahoo.com

Scroll To Top