ข่าวสารและกิจกรรม

[โครงการผู้ช่วยอาจารย์] คุยกับสุธีร์ เจริญต้นภูบาล กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชาน.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง

คุยกับสุธีร์ เจริญต้นภูบาล กับประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชาน.230 เอกเทศสัญญา 1 ศูนย์ลำปาง

คำถาม (1) : วิชาที่เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์  /ความรู้สึกตอนเรียน  / และเหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

สุธีร์ “วิชาที่เคยเป็นผู้ช่วยอาจารย์คือ LA 230 เอกเทศสัญญา 1 ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ในภาค 2 ปี 61 ตอนอยู่ชั้นปีที่ 3”

“ก่อนที่จะเรียนผมจะลองเปิดหัวข้อวิชานี้ดูคร่าว ๆ และคิดว่าตัวเนื้อหาของเอก1นั้นไม่ยาก แต่พอตอนได้มาเรียนจริง ๆ เราจึงรู้ครับว่าการเรียนเอกเทศสัญญา 1 ไม่ได้เรียนแค่เนื้อหาในส่วนเอก 1 แต่จะต้องมีความรู้เชื่อมโยงไปถึงบทกฎหมายอื่นด้วยจึงจะเข้าใจวิชานี้ได้ดี เช่น เรื่องของคำมั่นในวิชานิติกรรมสัญญา เป็นต้น”

“เหตุผลที่สมัคร เนื่องจากเราเคยผ่านวิชานี้มาก่อน จึงอยากแนะนำแนวทางให้แก่รุ่นน้อง ทั้งการเขียนตอบและการอธิบายกฎหมาย เพื่อให้สอบผ่านวิชานี้ ผ่านทางการตรวจการบ้าน อีกทั้งยังเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วยครับ”

คำถาม (2) รูปแบบการทำงานร่วมกับอาจารย์

สุธีร์ : “ในเนื้อหางานหลัก ๆ คือการตรวจการบ้านที่อาจารย์สั่งในห้องเรียน โดยการทำงานนั้นอาจารย์จะมีธงคำตอบเป็นแนวทางการตรวจในแต่ละข้อที่อาจารย์สั่งไป ซึ่งเราก็ต้องยึดธงคำตอบของอาจารย์เป็นหลักในการตรวจการบ้าน แต่ทั้งนี้แม้คำตอบของนักศึกษาคนใดตอบไม่ตรงตามธงที่ได้รับมา แต่ให้เหตุผลประกอบมาด้วย เราก็จะช่วยอาจารย์พิจารณาถึงเหตุผลประกอบนั้นว่าฟังขึ้นเพียงใด แล้วให้คะแนนตามความเหมาะสมครับ”

คำถาม (3) : คุณสมบัติที่ควรมีในการเป็นผู้ช่วยอาจารย์

สุธีร์ “อย่างแรก ต้องมีความตั้งใจในการที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ เนื่องจากในการตรวจการบ้านในบางครั้งจะมีนักศึกษาส่งการบ้านเป็นจำนวนมาก ทำให้เราต้องรับหน้าที่ในการตรวจการบ้านมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากไม่ได้มีความตั้งใจในการตรวจ จะรู้สึกเหนื่อยและไม่อยากทำ ทำให้การตรวจออกมาไม่ดี ซึ่งจะส่งผลเสียแก่ผู้เรียนที่ส่งการบ้านมา”

“สอง จะต้องมีความรู้ทั้งในเนื้อหากฎหมายของวิชานั้น ๆ และมีความเข้าใจในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย เพราะเนื้องานเป็นการตรวจการบ้านซึ่งเป็นการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ดังนั้นหากไม่มีความเข้าใจเรื่องเขียนตอบจะไม่สามารถมองเห็นจุดบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาแต่ละคนได้ อีกทั้งต้องตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหาด้วย จีงต้องมีความรู้ในวิชานั้น ๆ เป็นอย่างดี”

“สาม ต้องตรวจภายในกรอบของธงคำตอบที่อาจารย์ให้ไว้ เนื่องจากในการสอบจริง การจะได้คะแนนดีนั้นนอกจากการเขียนตอบให้เหตุผลที่ดีแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าธงคำตอบเป็นส่วนที่ทำให้ได้คะแนนดีด้วย ดังนั้นการตรวจควรจะยึดธงคำตอบของอาจารย์เป็นหลัก และความเห็นอื่น ๆ เป็นรอง แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงเหตุผลประกอบที่แต่ละคนให้มาด้วย”

คำถาม (4) ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอตอนตรวจการบ้าน

สุธีร์ “ส่วนใหญ่นักศึกษาแต่ละคนนั้นมีความรู้ในเนื้อหาของวิชานั้น ๆ ดีอยู่แล้ว แต่ในการเขียนตอบยังขาดการให้เหตุผลประกอบหลักกฎหมาย หรือให้เหตุผลมาแต่ให้เหตุผลไม่ดีเท่าที่ควร และยังมีบางส่วนที่ยังหาจุดเชื่อมโยงหลักกฎหมายของวิชานี้กับเนื้อหากฎหมายในบทอื่น ๆ ไม่ได้ ทำให้คำตอบที่ได้ไม่ครบถ้วน”

คำถาม (5) : สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ช่วยอาจารย์

สุธีร์ “ประการแรก เราได้ทบทวนในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เพราะก่อนที่จะตรวจการบ้านเราต้องมีความรู้กฎหมายในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งการได้ทบทวนจะทำให้เราจำเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ แม่นยำขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในอนาคต”

“ประการต่อมา เราได้เห็นข้อผิดพลาดของการเขียนตอบข้อสอบของแต่ละคน ซึ่งเราสามารถนำข้อผิดพลาดนั้นมาพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบของเราได้ และนักศึกษาบางท่านได้มีการจับเวลาการเขียนตอบมาด้วย จึงทำให้เรารู้ว่าการเขียนตอบภายใต้การกดดันเรื่องเวลานั้น จะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องใดบ้าง เราก็สามารถนำมาปรับเป็นข้อควรระวังในการสอบจริงของเราได้”

“อีกประการหนึ่ง ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกับอาจารย์ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากในระหว่างเรียนปริญญาตรี
นอกจากนี้ในการเป็นผู้ช่วยอาจารย์ยังได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกำหนดด้วยครับ”

สุธีร์สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิต

ตอนนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กำลังรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.230 กฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ 1 (วิชาของหลักสูตร 2561 ซึ่งเนื้อหาบางส่วนคือเนื้อหาของวิชาเอกเทศสัญญา 1 เดิม) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่  https://www.law.tu.ac.th/ta_la230_2021/

ภาพ สุธีร์
เรียบเรียง KK